Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NIEZABYSZEWIE Z FILIĄ W REKOWIE na czas trwania pandemii COVID-19

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

 

Postanowienia ogólne

 1. Ze względu na bezpieczeństwo osób, czytelnia jest wyłączona z użytku.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami minimum 1,5m (rekomendowana jest odległość 2 m).
 3. Nauczyciel bibliotekarz podczas udostępniania księgozbioru lub w trakcie zwrotu woluminów przez czytelników zakłada rękawiczki lub każdorazowo dezynfekuje ręce. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu społecznego.
 4. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone.
 5. Bibliotekę szkolną mogą odwiedzać jednocześnie maksymalnie 2 osoby. Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę.
 6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 7. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą programu e- biblio. Czytelnik może zarezerwować książkę poprzez swoje konto czytelnika i odbiera ją w dniu następnym.
 1. Regularnie czyści się powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, blaty, oparcia krzeseł.
 2. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania:
  - wolny dostęp do półek;
  - możliwość korzystania z komputerów, drukarki, kserokopiarki. Jedno ze stanowisk zostaje wydzielone dla nauczycieli chcących przygotować materiały do lekcji. Nauczyciele mogą również korzystać z drukarki. Po zakończeniu pracy z komputerem i drukarką dezynfekuje się miejsce pracy nauczyciela.

 10. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników, uczniów, mających kontakt ze     zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

  11. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli.

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych

 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne (książki , czasopisma, podręczniki).
 2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi 3 dni.
 3. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na wyznaczonym stole.
 4.  Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekuje się blat, na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki zostaną odłożone do pojemnika.
 6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia.
 7. Odizolowane egzemplarze, znajdujące się w pojemnikach należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania.
 8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 9. Nauczyciel bibliotekarz ustala z wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

 10. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w dwóch ostatnich  tygodniach nauki. Każdy uczeń zostanie poinformowany,  na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.

 11. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.

 12. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

 13.Uczeń dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach albo zdezynfekować ręce.

 14. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek są poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych: podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, książki są odkładane w miejsce wskazane przez nauczyciela bibliotekarza, który następnie przenosi je do miejsca kwarantanny.

 15. Obsługa czytelnika zostanie ograniczona do minimum - do wydania zamówionych książek i przyjmowania zwrotów wypożyczonych książek.

Realizacja wypożyczania książek i materiałów bibliotecznych

 1. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 2. Uczniowie klas 1- 3 do biblioteki przychodzą w ustalone dni i godziny wg harmonogramu wypożyczeń.
 3. Klasy 4-8 wybierają na każdy miesiąc dwóch klasowych łączników bibliotecznych.
 4. Łącznicy klasowi dostarczają nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”. Nauczyciel bibliotekarz przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczenia książki.
 5. Czytelnicy nie dotykają woluminów do chwili ich wypożyczenia.
 6. Wszelkie pytania/ zamówienia książek można kierować przez dziennik elektroniczny Librus lub przez program e-biblio.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
 2. Istnieje możliwość wprowadzania bieżących zmian w w/w procedurze w zależności od potrzeb.
Data dodania: 2020-09-01 22:38:41
Data edycji: 2020-09-10 10:28:10
Ilość wyświetleń: 41

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz

Kalendarz

Z życia klas

Klasy - przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button