Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

RODO

Obowiązek informacyjny dot. RODO

Informacja dotycząca ogólnego rozporządzenia o ochronie danych "RODO".

 

Wobec wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niezabyszewie z filią w Rekowie. Adres: ul. Bytowska 10, 77-132 Niezabyszewo.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niezabyszewie z filią w Rekowie jest Pan Mateusz Szenbek. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania naszego urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl lub telefonicznie: 513850227. 
 3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą. 
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 8. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 9. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niezabyszewie z filią w Rekowie przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest szkoła. 
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo. 
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczasgdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
 14. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 

Niezabyszewo, dnia 07 października 2019 r.

Data dodania: 2018-04-16 13:02:25
Data edycji: 2019-10-22 09:10:34
Ilość wyświetleń: 319

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz

Kalendarz

Z życia klas

Klasy - przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button